آخرین اخبار

چالش هفته (به زودی ...)
تاریخ ایجاد خبر : 1398/7/21
ساعت ایجاد خبر : 16:12
شماره خبر : 1839
به زودی ... بخش جذب پیشنهادات و راهکارهای فنی برای چالش های هفته که از نیازهای فناوران صنایع و سازمان ها استخراج و شناسایی میشود، راه اندازی خواهد شد تا پل ارتباطی مستقیم بین تقاضا و عرضه نیازهای فناورانه فراهم شود.

توسعه