آخرین اخبار

شرايط شركت در مناقصه یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای خدماتی، تنظیفی و تاسیساتی پارک در سال۱۳۹۹
تاریخ ایجاد خبر : 1399/3/18
ساعت ایجاد خبر : 14:17
شماره خبر : 1916