آخرین اخبار

مطالعه اکتشافی مقدمه ای بر طرح جامع توسعه فناوری استان آذربایجان شرقی

مطالعه اکتشافی مقدمه ای بر طرح جامع توسعه فناوری استان آذربایجان شرقی

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 48.000 ریال

مطالعه اکتشافی بررسی بازار تکنولوژی استان و همسایه های شمالغرب کشور و ایجاد فن بازار

مطالعه اکتشافی بررسی بازار تکنولوژی استان و همسایه های شمالغرب کشور و ایجاد فن بازار

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 36.000 ریال

انکوباتورها

انکوباتورها

تالیف : مهدی صدقی

قیمت : 82.000 ریال

مطالعه اکتشافی تشکیل بانک اطلاعات جامع صنعت و خدمات استان

مطالعه اکتشافی تشکیل بانک اطلاعات جامع صنعت و خدمات استان

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 43.000 ریال

مطالعه اکتشافی تدوین استراتژیهای توسعه SMEهای استان آذربایجانشرقی

مطالعه اکتشافی تدوین استراتژیهای توسعه SMEهای استان آذربایجانشرقی

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 60.000 ریال

مطالعه اکتشافی تشکیل بانک اطلاعاتی منابع و مزیتهای سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی

مطالعه اکتشافی تشکیل بانک اطلاعاتی منابع و مزیتهای سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 96.000 ریال

مطالعه اکتشافی ایجاد کریدور فناوری استان آذربایجان شرقی

مطالعه اکتشافی ایجاد کریدور فناوری استان آذربایجان شرقی

تالیف : دکتر عبدالرضا میر محسنی

قیمت : 36.000 ریال