فراخوان تامین مواد پلی الکترولیت تجاری برای آبگیری لجن در تصفیه خانه فاصلاب

توضیحات :

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در نظر دارد مواد پلی الکترولیت تجاری جهت آبگیری لجندر تصفیه خانه های فاضلاب و بررسی امکان سنجی تولید مواد پلیمیری منعقد کننده جایگزین   با مشخصات به شرح عکس زیر را از طریق شرکت های فناور و دانش بنیان تامین کند افرادی که توانایی تامین دارند می توانند آمادگی خود را از طریق گزینه ثبت نام و ارسال مدارک را اعلام کنند.