فراخوان تولید متریال پمپ نمک

توضیحات :

تولید متریال مورد استفاده در پمپ نمک برای تولید سودسوز آور بر اساس مشخصات زیر: