آخرین اخبار

رئیس خدمات فنی و تخصصی

نام : سعید

نام خانوادگي : اصلانی شتربانی

سمت : رئیس خدمات فنی و تخصصی

شماره تماس : 33362281
محل خدمت : پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی-شهريار1  مجتمع عصر انقلاب