جدیدترین محصولات درج شده

پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)-حقوقی
مدیرعامل: مهندس وحید نجار
نوع شرکت: مسئولیت محدود
زمینه فعالیت: مکانیک و مکاترونیک
ساختمان: مجتمع عصر انقلاب
استان/شهر: آذربایجان شرقی / تبریز
شماره تماس: 9143079936
فاکس: 04134445944
موبایل: 09143079936
وب سایت: www.pishran-niru.com
تلگرام:
اینستاگرام: @gearbox_pegasus
توضیحات:

از سال 1370در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻃﺮح kspنمودهودر سال 1400 ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ در قالب شرکت پیشران ﻧﯿﺮوﺳﺎز ارگ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺟﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎص ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎري، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه، اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺧﺎص و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮا ﻓﻀﺎ و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎي ﮐﺎري و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﮑﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ و ﯾﮏ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎوزي ﺷﺪ. ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎي اﻓﺰاﯾﻨﺪه (1:3 و1:4 و1:6 و گیربکس کاهنده هوشمند1:420 گلخانه ای و پمپ سانتریفیوژی 2 اینچ 250). زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ : 1 ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎص ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ 2 ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات دوار ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎﻻﺧﺺ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ و ﭘﻤﭗلیست محصولات تولیدکننده


پمپ گیربکس سرخود پشت تراکتوری


نام تولیدکننده: پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)

مشاهده جزئیات

رطوبت گیر هوشمند گلخانه ای 1.5کیلووات 2 اسب


نام تولیدکننده: پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)

مشاهده جزئیات

الکتروگیربکس گلخانه ای (هوشمند) پگاسوس


نام تولیدکننده: پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)

مشاهده جزئیات

گیربکس 1 به 3 پشت تراکتوری ( نسل جدید )


نام تولیدکننده: پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)

مشاهده جزئیات

گیربکس 1به 4 پشت تراکتوری (نسل جدید )


نام تولیدکننده: پیشران نیروساز ارگ (پگاسوس)

مشاهده جزئیات