فن آوران نگین صنعت تبریز-حقوقی
CEO: سامان موسایی
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: شهریار دو-سایت اصلی
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09147764839
Fax:
Mobile: 09147764839
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز