ویرا تجهیز طب رایکا-حقوقی
CEO: بابک عباسیه
Company type: سهامی عام
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: مجتمع عصر انقلاب
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 04133848676
Fax:
Mobile: 09012222928
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز