راهبرد الکترونیک کارا صنعت-حقوقی
CEO: رحیم بابازاده
Company type: ثبت نشده است
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09144629018
Fax:
Mobile: 09144629018
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز