نماد گستر طب تبریز-حقوقی
CEO: محمد بالازاده
Company type: ثبت نشده است
Field of Activity: انتخاب نشده
Building: ---
Province/city: آذربایجان شرقی / تبریز
Phone number: 09141044014
Fax:
Mobile: 09141044014
Website:
Telegram:
Instagram:
Description:

از شرکت های مستقر در مرکز رشد تبریز