آخرین اخبار

مدیر مرکز رشد

نام : بهمن

نام خانوادگي : محمدياري

سمت : مدیر مرکز رشد

تحصيلات : ليسانس ریاضی (کاربرد کامپیوتر)

شماره تماس : 4265004

شماره داخلی : 429

محل خدمت : مجتمع عصر انقلاب