منشور اخلاقي پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي

هر كس برادر مسلمان خود را با كلمه‌اي لطف آميز تكريم كند و غم او را بزدايد همواره در سايه جاودان لطف الهي است.  

"پیامبر اکرم(ص)" 
از آنجا كه حفظ كرامت انسان ها منبعث از تعاليم عاليه و دستورات دين مبين اسلام است و ‹‹خُلق عظيم›› از صفات بارز پيامبر مكرم اسلام مي باشد، مديريت و پرسنل پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي با پروردگار خود عهد بسته اند پاسدار امانتي باشند كه ملت مسلمان و شريف بر دوش ما نهاده اند و متفق و متحد در راه استقرار اهداف سازماني بكوشند و همواره نكات ذيل را سرلوحه امور خود قرار دهند:  

  • ايجاد فضايي مناسب براي تحقيق و پژوهش‌هاي مشتري محور و كاربردي در قالب مركز رشد و پيش رشد؛  
  • ارائه خدمات پشتيباني مناسب به مؤسسات مستقر در مركز رشد و پارك؛ 
  • احساس مسئوليت نسبت به وظايف و اهداف پارك؛
  • سامان دهي و برنامه ريزي در راستاي ايجاد تحرك و پيايي در سيستم اداري و ارائه خدمات مطلوب؛  
  • همسوسازي فعاليت ها و برنامه ها با اهداف سازماني؛ 
  • حفظ حرمت و شخصيت و كرامت انساني؛ 
  • ارتقاء سيستم هاي اطلاع رساني در راستاي دستيابي سريع به اطلاعات؛ 
  • بسترسازي مناسب جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات؛ 
  • ايجاد زمينه كارآفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان؛  
  • ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شد