معرفی مرکز رشد
مرکز رشد شهرستان بناب درسال 96 مجوز فعالیت خود را اخذ و تاسیس گردید این مرکز با حمایت دانشگاه بناب شروع بکار نموده است و در تمام زمینه های مختلف بویژه حوزه های مهندسی و کشاورزی در حال ارایه خدمات به فناوران است و 8 طرح فناور دوره رشد در حال حاضر در این مرکز مستقر هستند و که 4 طرح نیز در حال اخذ قرار داد برای ورود به دوره رشد و یک طرح برای دوره پیش رشد می باشد.
 
خدمات و امکانات مرکز رشد
خود مرکز رشد امکانات آزمایشگاهی خاصی ندارد. اماکلیه امکانات دانشگاه بناب اعم از آزمایشگاهی و کارگاهی در صورت لزوم می تواند در اختیار این مرکز قرار بگیرد.
 آدرس وب سایت و کانال های اطلاع رسانی مجازی مرکز: این مرکز دارای وب سایت نمی باشد ولی تمامی اطلاع رسانی ها از طریق وبسایت دانشگاه بناب انجام می گیرد.
آدرس: شهرستان بناب، میدان شهریار، طبقه فوقانی لاستیک فروشی عقبایی
تلفن: 09149180988
مدیر مرکز :دکتر توحید ادیبی
دکتری مهندسی مکانیک ، تبدیل انرژی
دانشگاه تبریز

تصاویر مرکز رشد
    

  
پذیرش ایده ها و طرح ها از طریق لینک زیر انجام می شود