خبرها

تیم تحقیقاتی پارک علم وفناوری از مدیریتی قوی، با سابقه و توانمند بهره می برد. دکتر عبدالرضا میر محسنی مدیر تیم تحقیقاتی دارای مدرک فوق دکتری پلیمر از کشور استرالیا می باشد و از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز با کرسی استاد تمامی دانشکده شیمی می باشد. و تا کنون ده ها پروژه تحقیقاتی را با موفقیت به اتمام رسانیده است و بیش از 100 مقاله علمی منتشر نموده است.
 
تماس با مدیریت تیم علمی- اجرایی
آدرس: تبریز خیابان آزادی / تقاطع گلگشت /   پارک علم وفناوری استان
صندوق پستی:5144 – 51575
تلفن: 33370496 – 33362280  - 041 /  فاکس: 33362282 – 041 / موبایل: 0914170790 

E-mail : mirmohseni @ tabrizu.ac.ir
E-mail : Mirmohseni @ eastp.ir