راهنمای پذیرش در مرکز رشد

فرآيند پذيرش واحدها در مركز رشد

در ابتدا افراد صاحب طرح و ايده محوري با مراجعه به واحد پذيرش یا ثبت نام آن لاین طرح خود را معرفي مي كنند. مسئول پذيرش علاوه بر گرفتن اطلاعات اوليه از فرد و طرح وي، در صورت حائز شرايط بودن، فرمهاي اوليه (AP-1) را در اختيار افراد قرار مي دهد. پس از تكميل فرمها از جانب صاحبان طرح، فرآيند بررسي آن شروع مي شود. در صورت تاييد طرح در مرحله اول بررسي، فرمهاي بعدي (AP-C و رزومه صاحبان طرح) به همراه فرم برنامه کاری (BP) در اختيار صاحب طرح قرار داده مي شود. پس از ارائه فرمهاي تكميل شده‏، جلسه مصاحبه اي با صاحبان طرح برگزار مي شود. در نهايت، در صورت داشتن کليه شرايط، طرح (با حضور صاحبان آن) در شوراي فناوري مركز، كه متشكل از صاحبنظران و اساتيد در زمينه هاي مربوطه است، مطرح مي شود. در صورت تاييد شورا و تعيين ناظر، طرح و يا ايده محوري (حتماً در قالب شركت حقوقي ثبت شده) با امضاي قرارداد استقرار و قرارداد حمايت وارد مركز رشد مي شود. هر شركت حقوقي جديد التأسيس مي بايستي در مدت زمان تعيين شده (حداكثر سه سال) اجراء و تجاري سازي طرح را به اتمام برساند. در طول اين مدت فرايند پيشرفت طرح و توسعه شرکت از سوي ناظر و مرکز رشد به صورتهاي مستمر و دوره اي بررسي و ارزيابي مي شود.بدين ترتيب ادامه کار واحد در مرکز منوط به برآورده سازي انتظارات ناظر و مرکز رشد مي باشد.