جدیدترین ویدئوها

نشست هم‌اندیشی معاونت پارک علم و فناوری با شرکت های دانش بنیاد مستقر در پارک

نشست هم‌اندیشی در خصوص برنامه‌های آتی پارک علم و فناوری، مشکلات و درخواست، های شرکت‌ها در ارتباط با حوزه
معاونت فناوری و نوآوری پارک برگزار گردید. 

این نشست باحضور معاونین پارک و مدیر مرکز رشد  وشرکت های مستقر در پارک علم و فناوری با هدف پیشبرد هر چه بهتر در راستای جهش تولید و فناوری برگزار شد. 

تاریخ ایجاد خبر : 1403/1/27
ساعت ایجاد خبر : 23:39
شماره خبر : 3510
نشست هم‌اندیشی در خصوص برنامه‌های آتی پارک علم و فناوری، مشکلات و درخواست، های شرکت‌ها در ارتباط با حوزه معاونت فناوری و نوآوری پارک برگزار گردید.

نشست هم‌اندیشی در خصوص برنامه‌های آتی پارک علم و فناوری، مشکلات و درخواست، های شرکت‌ها در ارتباط با حوزه
معاونت فناوری و نوآوری پارک برگزار گردید. 

این نشست باحضور معاونین پارک و مدیر مرکز رشد  وشرکت های مستقر در پارک علم و فناوری با هدف پیشبرد هر چه بهتر در راستای جهش تولید و فناوری برگزار شد.